HZZ Prusiewo Prusiewo Farma PRP Wiosna Septyma Beaupre Cars Engineering Jagiellon Investments Neo Services

HZZ Prusiewo

GALERIA
 

Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo Sp. z o.o.


DANE FIRMY:
ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

tel./faks: 58 6737201
NIP: 5871000394
REGON: 190417072
KRS: 0000113645
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KONTO: 11109011020000000104791139
 

OPIS:


Zakupiona w maju 2007 roku.
Spółka prowadzi działalność w:
  • Gospodarstwie w Żarnowcu
  • Gospodarstwie w Lublewie
  • Gospodarstwie w Lublewku
  • Gospodarstwie w Wierzchucinie
  • Gospodarstwie w Prusiewie
  • Bazie Magazynowej w Wierzchucinie
  • Prusiewo Farma Sp. z o.o.

Powierzchnia gruntów ok. 1540 ha w tym 1100 ha gruntów własnych.

Przedmiot działalności spółki to uprawa zbóż i rzepaku
oraz produkcja mleka.

Niniejszym w trybie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza się uzgodniony w dniu 29 lutego 2016 roku plan podziału spółki pod firmą Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000113645 (dalej zwanej: "Spółką Dzieloną") poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowo zawiązywaną spółkę Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z planowaną siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 1, 02-6797 Warszawa, tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh (podział przez wydzielenie do spółki nowo zawiązanej).

Poniżej publikujemy plan podziału z dnia 29 lutego 2016 roku:
- Plan Podziału wraz z załącznikami
Plan podziału


Załączniki do Planu Podziału:
· Załącznik Nr 1 – zasady przyznania udziałów w kapitale zakładowym spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o. jedynemu wspólnikowi spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o. i stosunek wymiany udziałów; Pobierz
· Załącznik Nr 2 – projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo sp. z o.o. (dzielonej) w sprawie podziału tej spółki poprzez wydzielenie, obejmującej:
- zgodę na plan podziału, - zgodę na treść umowy spółki nowo zawiązywanej, - obniżenie kapitału zakładowego spółki dzielonej, - zgodę na proponowane zmiany umowy spółki dzielonej; Pobierz
· Załącznik Nr 3 – projekt Uchwały Wspólników Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o. (nowo zawiązywanej) w sprawie podziału, obejmującej:
- zgodę na plan podziału, - zgodę na proponowaną treść umowy spółki nowo zawiązywanej, - zgodę na proponowane zmiany umowy spółki dzielonej; Pobierz
· Załącznik Nr 4 – projekt umowy spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o. (nowo zawiązywanej); Pobierz
· Załącznik Nr 5 – ustalenie wartości majątku spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo (dzielonej) na dzień 31 stycznia 2016 roku, wraz z osobnym bilansem i rachunkiem zysków i strat; Pobierz
· Załącznik Nr 6 – ustalenie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Prusiewo (dzielonej) przenoszonej na spółkę nowo zawiązywaną Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o., na dzień 31 stycznia 2016, wraz z osobnym bilansem i rachunkiem zysków i strat; Pobierz
· Załącznik Nr 7 – dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce nowo zawiązywanej Hodowla Zwierząt Zarodowych Choczewo sp. z o.o.; Pobierz
· Załącznik Nr 8 – Zgoda jedynego wspólnika Spółki Dzielonej i Spółki Nowo Zawiązywanej na:
- niesporządzanie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Ksh, - niepoddawanie planu podziału badaniu biegłego rewidenta, - nieprzekazywanie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Ksh. Pobierz


  - Sprawozdanie Zarządu HZZ Prusiewo Sp. z o.o., uzasadniające podział w trybie art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Pobierz
- Sprawozdanie Finansowe HZZ Prusiewo za okres 01.10.12-30.09.2013 Pobierz
- Sprawozdanie Finansowe HZZ Prusiewo za okres 01.10.13-30.09.2014 Pobierz
- Sprawozdanie Finansowe HZZ Prusiewo za okres 01.10.14-30.09.2015 Pobierz